Tutkimus

Huippututkimusta

Yliopiston tutkimusosaaminen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tutkimus keskittyy ajankohtaisiin, tekoja vaativiin asioihin. LUT etsii ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, tuuli- ja aurinkovoiman edistämiseen, ravinteiden ja jätteiden kierrätykseen, puhtaan veden ja energian jatkuvaan saatavuuteen sekä kestävään liiketoimintaan. LUT:n vahvuuksia ovat energiajärjestelmien systeemitason ymmärtäminen, koneiden ja laitteiden digitaalinen suunnittelu ja tuotanto sekä vaativat metallirakenteet erityisesti arktisissa oloissa. Erityisesti vihreä kemia, erotustekniikat ja tieteellinen laskenta ovat LUT:n vahvuuksia.

LUT:n tutkimusalustoja ovat mm. SIM - Sustainable product processes through simulation, joka keskittyy energiatehokkaaseen koneensuunnitteluun reaaliaikaisen simulaation avulla sekä REFLEX - Recycling carbon in a flexible competitive energy system,  jossa ratkaistaan, miten hiiltä voi kierrättää uusiutuvissa energiajärjestelmissä, joissa hiilidioksidi käytetään uudelleen ja uusiutuvaa energiaa varastoidaan.

Ympäristötekniikan ja energiatekniikan tutkimus

Ympäristötekniikan tutkimuksessa keskitytään yhdyskuntien ja teollisuuden järjestelmien tarkasteluun. Järjestelmätarkasteluissa haetaan ratkaisuja mm. energiatehokkuuden ja ilman laadun parantamiseksi sekä vesien suojeluun, on sitten kyse rakennuksista, teollisuudesta, liikenteestä tai maataloudesta. Järjestelmistä tunnistetaan olennaisia kehittämiskohteita ja etsitään ratkaisuja eri toimijoiden näkökulmista.

Energiatekniikan tutkimuksessa LUT hallitsee ympäristöystävällisesti koko energiaketjun energialähteistä loppukäyttöön: polttoaineet, energiantuotantoteknologiat, sähköverkot ja -markkinat sekä energiankäytön ja tuotantoprosessit. LUT:n tutkimusalueita ovat energian muunto ja -muuntojärjestelmien mallinnus, energiatalous, teknillinen termodynamiikka eli lämpöoppi, leijukerrospoltto, uusiutuvat energiajärjestelmät, virtaustekniikka sekä ydinturvallisuus. LUT:n tavoitteena on syvällinen järjestelmätason ymmärrys hiilivapaaseen energiajärjestelmään siirtymisestä ja sen taloudellisista, ympäristöllisistä, teknisistä ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Yrittäjämäinen yliopisto

LUT:n tavoitteena on olla Suomen ensimmäinen OECD-kriteeristön täyttävä yrittäjämäinen yliopisto. LUT:n talouden tutkimus painottuu entistä enemmän vastuulliseen liiketoimintaan ja pk-yritysten kansainvälistymisen ja kasvun tukemiseen. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat, millaiset strategiat, liiketoimintamallit ja verkostot mahdollistavat kestävän arvonluonnin tulevaisuudessa.

LUT luo tutkimuksen avulla myös uusia malleja ja prosesseja organisaatioiden käyttöön. LUT tutkii lisäksi hankintoja, innovaatioiden leviämistä, cleantech-alan kehitystä ja kaupallistamista.

Ammattikorkeakoulun tutkimusosaaminen

Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia) on mukana useissa hankkeissa yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden korkeakoulujen kanssa. Saimian strategiset painoalat ovat innovaatiosta liiketoimintaa, Pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
 


Visedon menestystä vauhdittavat paitsi ajankohtainen tuote myös merkittävät asiakkuudet ja oikea ajoitus

Kimmo Rauma
Toimitusjohtaja, Visedo Oy